loading...
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 60

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 60

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 18 พ.ค. 2560 04:45:17 น. เข้าชม 1542 ครั้ง

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 60 ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 60

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภา

คณะกรรมกากรคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้รับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้สถาบันการผลิดสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง และรับนักศึกษาได้ตามที่คุรุสภากำหนด ปีการศึกษาละไม่เกิน 180 คน ยกเว้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่รับนักศึกษาเฉพาะโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 220 คน การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย สำหรับรายชื่อสถาบันการผลิต จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2560

1. สถาบันการผลิตที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ดังนี้
   1) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
   2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

      ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
        (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
        (2) สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือ สำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

      ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
        (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
        (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. สถานที่จัดการเรียนการสอน สถาบันการผลิตต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น
3. การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
4. การรับนักศึกษา รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา


ผู้สนับสนุน
loading...
***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook