หน้าแรก » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โพสต์โดย : เมื่อ 27 มี.ค. 2560 09:53:56 น. เข้าชม 985 ครั้ง

รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงานวิจัย    รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย                นางสาวสุนันทา  ภักดีไทย

ชื่อหน่วยงาน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร

ปีที่วิจัย                  พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 11 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 ข้อ

                ผลการวิจัยพบว่า

1.       ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 (E1/E2)  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้คือ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 87.14/89.09

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2      มีค่าเท่ากับ 0.7798 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.98

3. นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (m = 35.64, s = 1.29) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบก่อนเรียน (m = 20.18, s = 2.18) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52


ผู้สนับสนุน
GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ ผลงานทางวิชาการ

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook
Please disable Adblock!