หน้าแรก » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

โพสต์โดย : py_sa เมื่อ 19 ก.พ. 2560 12:11:35 น. เข้าชม 1096 ครั้ง

การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ☰แชร์ >  
Share on Google+

การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ชื่อวิจัย           การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์     

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ผู้วิจัย             นางสลิล สุขแสน     

ปีการศึกษา       2558

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จำนวน   2 เล่ม 2. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 27 แผน รวม 27 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 - 0.82 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.25 - 0.78 แบบทดสอบวัดผลแบบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ รวมทั้งชนิดปรนัยและอัตนัย มีคะแนน 50 คะแนน และ 4. แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)

 

                       ผลการวิจัยพบว่า

 

1. แบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.49/81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐาน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐาน

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.33 , S.D. = 0.30 ) เป็นไปตามสมมติฐาน
ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 
*แผนการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*สื่อการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*แจ้งดาวน์โหลดไม่ได้ >>คลิกด่วน!
*ขอสื่อการสอน >>คลิกด่วน!

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

ลงโฆษณาได้ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ตกับ บัมคิว เริ่มต้นเพียง 1 บาท
ลงโฆษณากับบัมคิวราคาไม่แพง ได้ผลดีเยี่ยม
ลงโฆษณากับบัมคิว สื่อโฆษณาแนวใหม่ กระจายทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต
ลงโฆษณาตรงนี้ผ่านระบบของบัมคิวที่เชื่อถือได้
เพิ่มยอดขายด้วยการลงโฆษณากับบัมคิว คลิกที่นี่

สื่อ ผลงานทางวิชาการ

ข่าว ล่าสุด

facebook